Bölüm Tanıtımı

Eğitim Anlayışımız ve Programın Amacı:

Eğitim anlayışımız, bölümümüz öğrencilerini iyi bir matematik eğitimi almış olmanın yanında akademik etiğe, eleştirel düşünceye sahip ve saygı gösteren, öğrenebilen, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, girişimci, kendine güvenen, gerek grup içinde gerekse bireysel olarak çalışma yeteneğini kazanmış,  gelişmeleri takip eden, uygulayabilen ve öğretebilen, matematiğin yanında farklı uzmanlık alanlarında da bilgi sahibi olan bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Bu anlayışa uygun olarak hazırlanan programımız matematik ve diğer bilim dallarında olduğu kadar günlük hayatta da ihtiyaç duyulan analitik düşünce sistemini özümsemiş, uluslararası düzeyde yüksek lisans ve doktora programlarını izleyebilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

 

Bunun yanında programımız öğrencilerimizin disiplinler arası araştırma, ekonomi, sanayi, eğitim ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyulan matematik bilgisi ve düşünce sistemini özümsemiş bireyler olmasını sağlamaktadır.

 

Programımızın bu amaçlara uygunluğunun devamını sağlayabilmek için bölümümüz, değişen ülke gereksinimlerini, dünyadaki bilimsel gelişmeleri ve yönelimleri sürekli olarak izlemekte, değerlendirmekte ve programımızın temel yapısını bozmadan gerekli yenilikleri yapmaktadır.

 

 

Programımız:

Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre yönlenmelerine fırsat veren çok sayıda seçmeli dersten oluşan programımız esnek yapısı ile öğrencilere sağlam bir matematik temelinin yanında finans, şifreleme, eğitim, bilişim, ekonomi ve benzeri alanlarda bilgi altyapısını oluşturma olanağı sunmaktadır.

 

Matematik Bölümü Programı’nın ilk iki yılı temel matematik derslerinin yanı sıra bilgisayar alt yapısını oluşturan dersleri içermektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda temel derslere paralel olarak teknik, teknik olmayan ve kültürel seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli dersler, öğrencilerin matematik bilgilerini zenginleştirerek, onları akademik çalışmalar yapmaya yönlendirir. Bunun yanı sıra bu dersler matematiğin farklı alanlara uygulamalarını içeren ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında ilgi alanlarına bağlı olarak hak ettikleri düzeyde işlerde çalışabilmelerine katkı sağlar. Ayrıca program, isteyen öğrencilerin başka bölümlerden  seçmeli dersler almalarına ve  diğer disiplinlerde de bilgi sahibi olmalarına olanak sağlar.

 

Benzer Bölümlere Göre Farklılıklarımız:

Bölümümüz programında yer alan bilgisayar derslerinin yanı sıra, üçüncü sınıf derslerinin bir kısmı ile dördüncü sınıf derslerinin tamamı seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz bu seçmeli dersleri kendi ilgi alanlarına göre seçerek matematiğin belli alanlarına yoğunlaşabilmektedir. Bölümümüzde Lisans Programlarına ek olarak Matematiksel Finans veya Kriptografi (şifreleme) Sertifika Programları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz seçmeli derslerini bu programlardan alarak lisans diplomasın yanında Matematiksel Finans Sertifikası veya Kriptografi Sertifikası alabilmektedir. Bu sertifika programları öğrencilerimizin Matematiksel Finans ve Kriptografi alanlarında Yüksek Lisans yapabilmeleri ve iş olanaklarını artırmak amacıyla hazırlanmış, bu konularda alt yapıyı oluşturabilecek dersleri içermektedir. Kriptografi alanında lisans düzeyinde böyle bir olanak ülkemizde başka hiçbir üniversitede bulunmamaktadır.

 

i) Matematiksel Finans Sertifika Programı 11 ders ve yaz stajından oluşmaktadır. Programdaki 5 ders matematik bölümü programındaki zorunlu dersler, 4 ders de seçmeli derslerdir. Programın diğer 2 dersi ise İktisat ve İşletme Bölümlerince verilen derslerdir.

 

ii) Kriptografi Sertifika Programı 11 ders ve bitirme projesinden oluşmakta olup, 6 ders matematik bölümü programındaki zorunlu, diğer 5 ders ise bölümümüz programında yer alan seçmeli derslerdir.

 

Çift Anadal-Yandal:

Öğrencilerimiz Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinin yanı sıra İşletme ve Ekonomi gibi bölümlerde de çift anadal veya yandal programlarına devam edebilirler. Ayrıca üniversitemizin diğer bölümlerindeki öğrenciler de bölümümüzde açılan çift anadal ve yandal programlarına katılabilirler. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler her iki programdan da ayrı diplomalar almaktadırlar.

 

Akademik Kadro ve Araştırma Alanları:

Bölümümüz akademik kadrosu kendi alanlarında uzman, eğitimde deneyimli ve aktif olarak araştırma yapan 5 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 4 asistan olmak üzere 24 öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim elemanı sayısı ve uluslararası endeksli (SCI ve SCI-E) dergilerde yayımlanan makaleler açısından ülkemizin önde gelen matematik bölümleri arasında yer almaktadır.

Türkiyedeki matematik etkinliklerinin yer aldığı www.turkmath.org sayfasında, istatistikler başlığı ile yayınlanan ve Türkiye'deki tüm üniversitelerin dikkate alındığı araştırmada bölümümüz 1980-2013 yılları arasında SCI-Expanded kapsamında yapılan toplam yayınlar sıralamasında Uygulamalı Matematik alanında 3. sırada, Teorik Matematik alanında 16. sırada, genel sıralamada ise 8. sırada yer aldı. Bu araştırmaya göre bölümümüz özellikle Uygulamalı Matematik alanında ön sıralarda yer alırken Teorik Matematik alanında da iyi bir konuma sahiptir. Üniversitemizin kuruluş tarihinin 1996, Bölümümüzün kuruluş tarihinin 2001 olduğu ve üst sıralarda yer alan üniversitelerin matematik bölümlerinin öğretim üyesi sayısının bölümümüz öğretim üyesi sayısından daha fazla olduğu göz önüne alınırsa bölümümüzün elde ettiği başarı daha da önem kazanmaktadır.

Uygulamalı Matematik ağırlıklı olan bölümümüzde Analiz, Cebir - Sayılar Teorisi, Geometri - Topoloji, Kriptoloji, Kodlama Teorisi, Dinamik Sistemler, Diferansiyel Denklemler, Sayısal Analiz gibi matematiğin çok geniş bir yelpazesinde yoğun olarak araştırmalar yapılmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları gerek yurt içi gerekse yurt dışı seminer ve bilimsel toplantılara etkin olarak katılmakta ve böyle toplantılar organize etmektedir. Bölümümüzde.

 

İş Olanakları:

Günümüzde matematiğin yüksek teknolojinin temeli olduğu görüşü bölümümüz programına yansımış olup, mezunlarımız çalışma hayatında tercih edilmekte ve iş bulabilmektedirler. Üniversitelerde akademik kariyer yapabildikleri gibi doğrudan iş hayatına atılarak Finans Kuruluşlarında, İletişim Firmalarında, Bilgisayar ve Yazılım Endüstrisinde, Eğitim Kurumlarında, Bankacılık-Sigortacılık alanlarında, Kamu Planlama Bölümlerinde, Kamu ve Özel Şirketlerin Ar-Ge Birimlerinde, Bilgi Güvenliği Şirketlerinde ve benzeri birçok kurum, kuruluş ve şirkette çalışabilmektedirler.

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde CareerCast.com tarafından her yıl yapılan en iyi meslekler sıralamasında 2014 yılında Matematik 200 meslek arasında ilk sırada gelmektedir. Küreselleşen dünyada, uygulanan programların niteliklerine bağlı olarak, ülkemizde de matematik en iyi meslekler arasında yerini alacaktır.