Lisans Programı (Eylül 2016 öncesi) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

MATH111 - Temel Mantık ve Cebir
Mantık, Kümeler, Tümevarım, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Sayılar Teorisinin Temel Konuları, Grupların, Cisimlerin ve Halkaların Temel Örnekleri, Reel Sayılar.

MATH112 - Ayrık Matematik ve Kombinatorik
Sayılar ve Sayma. Sayılalabilir ve Sayılamayan Kümeler. Güvercin Yuvası İlkesi ve Uygulamaları. Kombinatorik Formuller. Rekurans Bağıntılar. İçerme ve Dışlama İlkesi. İkili Bağıntılar. Temel Çizge Kuramı.

MATH121 - Analitik Geometri I
Analitik Geometrinin Temel Prensipleri, Kartezyen Koordinatlar, Düzlemde Doğrular, Trigonometri, Kutupsal Koordinatlar, Düzlemde Döndürme ve Öteleme, Konikler

MATH122 - Analitik Geometri II
3-Boyutlu Uzayda Kartezyen Koordinatlar, Vektörleri Doğrular, ^-Boyutlu Uzayda Doğrular ve Düzlemler, 3-Boyutlu Uzayda Basit Yüzeyler; Silidirler, Çevrim Yüzeyleri

MATH135 - Matematiksel Analiz I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik,Türev, Ortalama Değer Teoremi, Türevin Uygulamaları, Monotonluk, Yerel ve Mutlak Uç Değerler, Dışbükeylik, L’Hopital kuralı, Grafik Çizimleri.

MATH136 - Matematiksel Analiz II
Reimann İntegrali, Kalkülüsün Temel Teoremi, İntegral Hesaplama Teknikleri, İntegralin Uygulamaları: Alan, Hacim, Eğri Uzunluğu, Has Olmayan İntegraller, Diziler, Seriler, Yakınsaklık Testleri, Fonksiyon Dizileri ve Serileri, Yakınsaklık aralığı, Kuvvet Serileri, Taylor Serileri ve Uygulamaları.

MATH231 - Lineer Cebir I
Matrisler ve Lineer Denklemler, Determinantlar, Vektör Uzayları, Lineer Dönüşümler

MATH232 - Lineer Cebir II
Özdeğerler ve Özvektörler, Temel Kanonik Biçimler, Rasyonel ve Jordan Biçimler, İç Çarpım Uzayları, İç Çarpım Uzaylarında Operatörler, Bilineer Biçimler. ● Önkoşul: Math 231

MATH247 - Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
Nesneye Yönelik Düşünme, Soyut Veri Tipleri, Veri Tiplerinin Tanım Bölgeleri ve Erişim Kontrolleri, Sınıflar, Yapıcılar (Constructors) ve Yıkıcılar (Destructors), Nesneye Yönelik Kavramlara Giriş: Soyaçekim (Inheritance), Fazla-Yükleme (Overloading), Çok-Biçimlilik (Polymorphism), Şablonlar (Templates).

MATH251 - İleri Analiz I
Vektörler and Matriks Cebiri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Kısmi Türev, Genel Zincir Kuralı, Kapalı Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar, Yönsel Türev , Çok Değişkenli Fonksiyonların uç değerleri, Fonsiyonların Koşullu Uç Değerleri .

MATH252 - İleri Analiz II
Vektör ve Skaler alanlar, Çift katlı integral, Üç katlı integral, Vektör fonksiyonların integralleri, Has olmayan İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Teoremi, Yüzey alanı İntegrali, Iraksama Teoremi, Stoke Teoremi.

MATH262 - Adi Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Birinci Basmaktan Adi Diferansiyel Denklemlerin uygulamaları, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Adi Diferansiyel Denklemlerin Doğrusal Sistemleri.

MATH331 - Soyut Cebir
Gruplar: Alt gruplar, Devirli Gruplar, Permutasyon Grupları, Lagrange Teoremi, Normal Altgruplar ve Bölüm Grupları, Homomorfizmalar, İzomorfizma Teoremleri, Halkalar ve Cisimler: Alt halkalar, Tamlık Bölgesi, İdealler ve Bölüm Halkaları, Maksimal ve Asal idealler, Halka homomorfizmaları, Bölüm Cisimleri, Polinom Halkaları, Temel ideal Bölgesi (Tek üreteçli ideal bölgesi), İndirgenemez polinomlar (Eisenstein İndirgenme Kriteri), Tek Tip Çarpanlara Ayırma Bölgeleri, Öklid Bölgeleri

MATH346 - Kompleks Analiz
Karmaşık Sayılar, Temel Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar, İntegral, Diziler, Seriler, Karmaşık Fonksiyonların Tekillikleri, Rezidüler, Eğrisel İntegraller ve Uygulamaları, Açı-Korur Dönüşümler ve Uygulamaları.

MATH347 - Veri Yapıları
Statik ve Dinamik Hafıza Paylaşımı, Yineleme, Algoritmalar, Yığıtlar, Kuyruklar, Bağlantılı Listeler, Dairesel Bağlantılı Listeler, Ağaçlar, İkili Ağaçlar, Hash Tabloları, Arama ve Sıralama Algoritmaları.

MATH351 - Reel Analize Giriş
Küme ve Fonksiyon Kavramları tekrarı, Reel Sayılar, Sayılabilir ve Sayılmaz Kümeler, Reeel değerli diziler, Cauch dizisi, Fonkisyon dizilerinin düzgün yakınsaklığı, Metrik uzayları, Tıkızlık ve bağıntılılk, Büzülme dönüşüm teoremi Arzela-Ascoli teoremi, Tietze genişletme teoremi, Baire Teoremi. ●Önşart: MATH 136

MATH374 - Diferansiyel Geometri
Düzlemde ve Uzayda Eğriler, Eğrilik ve Bükülme, Düzlem Eğrilerinin Global Özellikleri, Uzayda Yüzeyler, Birinci Temel Form, Yüzeylerin Eğrilikleri, Gauss Eğriliği, Gauss Dönüşümü, Jeodezik, Minimal Yüzey, Gauss’ un Dikkat Çekici Teoremi, Gauss-Bonnet Teoremi ●Ön Koşul: MATH 251

MATH392 - Olasılık Teorisi ve İstatistik
Olasılık Uzayları, Koşullu Olasılık ve Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Dağılımları,Rastgele Değişkenlerin Temel Özellikleri, Klasik Olasılık Dağılımları, Rastgele Vektörler, Tanımsal İstatistik Metotları, Örnekleme, Nokta ve Aralık Tahminleri, Hipotez Testleri

MATH411 - Seminer Çalışmaları
Bu ders lisans Matematik ogrencileri icin olusturulmustur. Dersin amacı, öğrencilere ileri bir Matematiksel konu hakkında araştırma yapmayı ve okuma etkinliklerini kazandırmayı, ve sonuçlarını sınıfta sunmayı tanıtmaktır. Her öğrencinin biresysel olarak, kendisine atanan bir danışman ile bir konu üzerinde çalışması, ve sınıfa ve bölüme en az bir sunum yapması beklenmektedir.

MCS115 - Bilgisayar Bilimlerine Giriş
Bilgisayara Giriş, Bilgisayar Donanımına Genel Bakış, Programlama Temelleri, Algoritma Dizaynı, Data İdaresi, Ağ Oluşturma, Bilgisayar Kullanarak Problem Çözme, C Programlama Diline Giriş.

MCS116 - C Programlama Dili
Algoritmalar ve Akış Şemaları, Değişken Tanımlamaları ve Veri Türleri, Aritmetik İfadeler, Göstergeçler, Kütüphane Fonksiyonları, Seçme Yapıları, Tekrarlama ve Döngü Deyimleri, Diziler, Dizgiler, Özyineleme.

Seçmeli Dersler

MATH313 - Matematiksel Finansa Giriş
Faiz teorisine giriş. Basit ve birleşik faiz, paranın zaman değeri, indirim oranı, nominal ve efektif oranlar, bileşik faiz fonksiyonları, Genelleştirilmiş nakit akışı modelleme, Krediler, Mevcut değer analizi, birikmiş kar ve yatırım projeleri, faiz / indirim nominal ve efektif oranları, anüiteler, yatırım performansı ölçümü, tahvil, olasılık, geometrik Brown hareketi, faiz oranlarının vade yapısı, stokastik faiz oranı modelleri

MATH316 - Finansal Türevler Matematiği
Opsiyonlar ve piyasalara giriş, Avrupa alım ve satım opsiyonları, alım-satım paritesi, hisse senedi rasgele adım fiyatları, Brown hareketi, Ito lemması, Avrupa opsiyonları için Black-Scholes formülü, Grekler, kar payı ödeyen hisseler için opsiyonlar, çok adımlı binom modelleri, Amerikan alım ve satım opsiyonları, Kar payı odemeyen hisseler üzerine olan opsiyonlarda erken hareket, Amerikan opsiyon fiyatlandırmasının serbest sınır değer problemi olarak tanımı, Egzotik opsiyonlar, vadeli işlem gören türev araçlar, faiz oranı modelleri

MATH318 - Matematik Tarihi I
Tarih öncesi matematiği Antik yakın doğu matematiği( Mezopotamya-Mısır, MÖ 3. millenyum–MÖ500 ) Yunan-Latin matematiği (MÖ 600 -MS 300) Çin matematiği (MÖ 2. millenyum –MS1300 ) Hint matematiği (MÖ 800 –MS 1600 ) Islam matematiği(MS 800–MS1500)

MATH325 - Sayılar Kuramına Giriş
Bölünebilme, Kongruanslar, Euler Teoremi, Çin Kalan Teoremi ve Wilson Teoremi, Aritmetik Fonksiyonlar, Primitif Kökler, Kuadratik Rezidüler ve Kuadratik Tersinirlik, Diophantine Denklemleri

MATH326 - Kodlama Kuramı
Hata Bulunması, Düzeltilmesi ve Kod Çözümlemesi, Sonlu Cisimler, Doğrusal Kodlar, Kodlama Kuramında Bazı Sınırlar, Doğrusal Kodların Oluşturulması, Devirli Kodlar.

MATH332 - Sonlu Cisimler
Sonlu Cisimlerin Tanımlanması, İndirgenemez Polinomların Kökleri, İz, Norm, Birim Kökler ve Siklotomik Polinomlar, Polinomların Mertebesi ve Primitif Polinomlar, İndirgenemez Polinomlar, İndirgenemez Polinomların İnşası, Polinomların Çarpanlarına Ayrılması

MATH333 - Matris Analizi
Ön Bilgiler, Özdeğerler, Özvektörler ve Benzerlik, Üniter Denklik ve Normal Matrisler, Kanonik Biçimler, Hermite ve Simetrik Matrisler, Vektörler ve Matrisler için Normlar, Özdeğerlerin Yerlerinin Belirlenmesi ve Pertürbasyon, Pozitif Tanımlı Matrisler, Negatif Olmayan Matrisler. ●Ön koşul: MATH 231

MATH357 - Fonksiyonel Analiz
Vektör uzayları, Hamel bazı, Lineer operatörler, Operatörlerde denklemler, Sıralı vektör uzayı, Pozitif lineer fonksiyonellerin genişletilmesi, Konveks fonksiyonlar, Hahn-Banach teoremi, Minkowski fonksiyoneli, Ayrıklık teoremi, Metrik uzaylar, Süreklilik ve düzgün süreklilik, Tamlık, Baire teoremi, Normlu uzaylar, Banach uzayları, Banach uzaylarında sınırlı lineer operatörlerin cebiri, Hilbert uzayları ve temel kavramlar. ●Önkoşul: Math 235

MATH360 - Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş
Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler, Varlık-Teklik (V-T) Teoreminin İspatı, Sistemler ve Yüksek Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Diferansiyel Denklemler, Sınır Değer Problemleri (SDP) ve Özdeğer Problemleri, Salınım ve Karşılaştırma Teoremleri.

MATH363 - Calculus on Time Scales
h-Türev ve q-Türev. Zaman Skalası Kavram., Zaman Skalaları Üzerinde Diferensiyelleme. Zaman Skalaları Üzerinde Integralleme. Zaman Skalaları Üzerinde Taylor Serisi.. ●Ön Koşul: MATH 136

MATH365 - Yaklaşım Teorisi
Ön Hazırlık, Dışbükeylik, Kararsız Doğrusal Sistemlerin Chebychev Çözümleri, Arakestirim, Polinomlar ile Fonksiyonlara Yaklaşımlar, En Küçük Kareler Yaklaşımı.

MATH372 - Topoloji
Temel Kavramlar, Fonksiyonlar, Bağıntılar, Kümeler ve Seçme Aksiyomu, İyi Sıralanmış Kümeler, Topolojik Uzaylar, Baz, Sıra Topolojisi, Altuzay Topolojisi, Kapalı Kümeler ve Yığılma Noktaları, Sürekli Fonksiyonlar, Çarpım Topolojisi, Metrik Topoloji, Bölüm Uzayları, Bağlantılılık, Kompaktlık, Sayılabilirlik ve Ayırma Aksiyomları, Temel Grup, Yüzeylerin Sınıflandırılması.

MATH378 - Kısmi Diferansiyel Denklemler
Temel Kavramlar. Birinci Basamaktan Kısmi Türevli Denklemler. İkinci basamaktan lineer kısmi türevli denklemlerin tipleri ve normal formları. Hiperbolik, parabolik ve eliptik denklemler. Değişkenlerin ayrılması. Fourier Serileri. Dalga Denkleminin Çözümü.

MATH381 - Sayısal Analiz
Hesaplamaya İlişkin ve Matematiksel Önbilgiler, Doğrusal Olmayan Denklemlerin ve Doğrusal Olmayan Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü, Doğrudan ve Yinelemeli Yöntemler, Cebirsel Özdeğer Problemi, İnterpolasyon ve Yaklaşım, Sayısal Türev ve İntegral, ADD’lerin Sayısal Çözümü

MATH409 - Yaz Stajı
"Matematiksel Finans Sertifika Programı" na kayıtlı öğrenciler, Math 313 ve Math 316 derslerini aldıktan sonra finansal kuruluşlarda dört haftalık staj yapmak zorundadırlar. Yaz stajının temel amacı teorik bilgilerin uygulamak, takım çalışma becerilerininin geliştirmek, finansal sistemin çeşitli yönlerini gözlemlemek ve gerçek hayat deneyimi kazanmaktır. Yaz stajı sonunda öğrencilerin bir yazılı rapor teslim etmesi beklenmektedir.

MATH417 - Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri
MATLAB programına giriş, Sonlu fark formülleri, Açık sonlu ve kapalı sonlu fark yöntemleri, Crank-Nicolson yöntemi, Isı denklemiyle Avrupa opsiyonu fiyatlandırılması, Black-Scholes denklemi ile fiyatlandırma, Açık, kapalı ve Crank-Nicolson yöntemleri ile fiyatlandırma, Amerikan opsiyonu fiyatlandırması, Yansıyan SOR ve ağaç yöntemleri, sözde rastgele sayılar, ters dönüşüm, kabul-red ve Box-Muller yöntemleri, Marsaglia kutup yöntemi, Monte Carlo integrali, Monte Carlo simülasyonu ile opsiyon fiyatlandırması

MATH419 - Matematik Tarihi II
Erken Ortaçağ Avrupasında matematik (c. 500-1100) Rönesans Matematik: Avrupa'da matematiğin yeniden doğuşu (1100-1400) Erken Modern Avrupa matematik (c. 1400-1600): Kübik denklemi çözümü ve sonuçları. Logaritmanın icadı. Fermat ve Descartes zamanları. Limit kavramının gelişimi. Newton ve Leibniz. Euler dönemi. Gauss ve Cauchy'nin katkıları. Öklid dışı geometriler. Analiz aritmetizasyonu. Soyut cebirin yükselişi. Yirminci yüzyılın Yönelimleri.

MATH425 - Final Projesi
Öğrenilere program kapsamında aldıkları Kodlama Teorisi veya Kriptografi dersleri esas alınarak planlanmış projeler verilir. Öğrenciler proje danışmanı olan öğretim elemanının gözetim ve denetimi altında bireysel olarak veya grup halinde çalışırlar. Projeler konuyla ilgili öğretim elemanlarından oluşan bir komite tarafından gözden geçirilip incelenir.

MATH427 - Kriptografi’ye Giriş
Kriptografinin Temel Kavramları, Klasik Kriptosistemler, Yerdeğiştirme Şifreleri, Sayılar Kuramının ve Cebirin Bazı Konularının Gözden Geçirilmesi, Açık Anahtar ve Kapalı Anahtar Kriptosistemler, RSA Kriptosistemi, Diffie-Hellman Anahtar Değişimi, El-Gamal Kriptosistemi, Dijital İmza, Bazı Temel Kriptografik Protokoller.

MATH437 - Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları
Merkezi Eğilim/ Dağılım Ölçüleri , İstatisksel Momentler, En Çok Olabilirlik Tahmini, Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon, Çoklu Regresyon Modeli, Regresyo n Modellerinde görülen Otokorelasyon ve Çoklu Bağlantı, Portföy Yönetimi, CAPM ve ARMA Yaklaşımları

MATH463 - Uygulamalı Matematik
İntegral Denklemler ve Uygulamaları ile Varyasyonlar Hesabı ve Uygulamaları

MATH467 - Dinamik Sistemler ve Kaos
Tek boyutlu dinamik sistemler. Denge noktasının kararlığı. Çatallanma. Lineer sistemler ve kararlılığı. İki boyutlu dinamik sistemler. Liapunov’un direkt metodu ve doğrusallaştırma metodu. İki boyutlu dinamik sistemler.

MATH482 - Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler
Varlık, Teklik ve Kararlılık Teorisi. BDP: Euler Yöntemi,Taylor Serisi Yöntemi, Runge – Kutta Yöntemleri , Açık ve Kapalı Yöntemler, Türev ve İntegrale Dayalı Çok – Adımlı Yöntemler , Belirleme – Düzeltme Yöntemleri, Yöntemlerin Kararlılılığı , Yakınsaması ve Hata Hesapları . Sınır Değer Problemleri: Sonlu Farklar Yöntemleri , Atış Yöntemleri , Kollokasyon Yöntemleri.

MATH483 - Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları
Gamma ve Beta fonksiyonları. Pochhammer sembolü. Hipergeometrik seriler. Hipergeometrik diferansiyel denklem. Genelleştirilmiş hipergeometrik fonksiyonlar. Bessel fonksyionu; fonksiyonel bağıntılar, Bessel diferansiyel denklemi, Bessel fonksyionlarının ortogonalliği. ● Önkoşul: Math 262 veya Math 276 veya Öğretim elemanının onayı

MATH484 - Klasik Ortogonal Polinomlar
Üreteç Fonksiyonları. Ortogonal Polinomlar. Legendre polinomları. Hermite polinomları. Laguerre polinomları. Chebychev polinomları. Gegenbauer polinomları. ● Önkoşul: Math 262 veya Math 276 veya Öğretim elemanının izni

MATH485 - Fark Denklemlerinin Teorisi
Ayrık kalkülüs. Lineer fark denklemlaeri. Fark denklemlerinin lineer sistemleri. Kendisine eşlenik ikinci mertebeden fark denklemleri. Ayrık Sturm-Liouville özdeğer problemi. Lineer olmayan fark denklemleri için sınır değer problemleri.

MATH486 - Mathematiksel Modelleme
Diferensiyel denklemler ve çözümleri, Dik hareketin modelleri, Tek-tür’ün nüfus değişiminin modelleri, Çok-tür’ün nüfus değişiminin modelleri, Mekanik salıngaçlar, Elektrik devrelerinin modellenmesi, Yayılma modelleri.

MATH495 - Stokastik Süreçler
Olasılık teorisinin temel kavramları, Güvenilirlik teorisi, Stokastik sürecin temel kavramları, poisson süreci, Markov Zinciri, Markov Karar Süreci

MCS401 - Algoritmalar
Algoritma Analiz ve Tasarımı, O,o,ω,Ω,Θ Asimptotik Notasyonları, Asimptotik Alt ve Üst Sınırlar, Böl ve Fethet Algoritmaları, Özyineleme, Dinamik Programlama, Açgözlü Algoritmalar ve Çizge Algoritmaları Temel Arama ve Sıralama Algoritmalarının Karmaşıklıkları, Temel Çizge Algoritmaları, NP-Tam Karmaşıklık Sınıfı.

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MATH102 - İşletme Ve Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz
Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Uç-değerler. ●Önkoşul:Math101

MATH103 - Genel Matematik
Kümeler, sayılar ve özellikleri, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, fonksiyonlar, trigonometri, kutupsal koordinatlar, karmaşık sayılar, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

MATH104 - Tek Değişkenli Kalkülüs
Fonksiyon ve fonksiyon ile ilgili temel kavramların hatırlatılması, Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonları, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Belirli-belirsiz İntegraller, İntegral Alma Teknikleri, Alan ve Hacim Hesaplama.

MATH105 - Analize Giriş
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MATH106 - İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik
Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimumları.

MATH107 - Temel Matematik I
Kümeler, sayılar, aralıklar, mutlak değer, üslü ve köklü ifadeler, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

MATH108 - Temel Matematik II
Fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritma fonksiyonları, Limit ve süreklilik, Türev, türevin uygulamaları, Belirli-belirsiz integraller, integral alma teknikleri, Alan ve hacim hesaplama.

MATH151 - Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller

MATH152 - Kalkülüs II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH211 - Ayrık Matematik ve Uygulamaları
Algoritmalarının Karmaşıklıkları ve analizi, Ayrık olasılık teorisinin temelleri, Rekurans ve tekrarlamalı uygulamalar, Arama ve Sıralama Algoritmaları, Çizge Kuramı, Ağaç ve yollar.

MATH274 - Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları
Karmaşık sayılar, Temel Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar, İntegral, Diziler, Seriler, Karmaşık fonksiyonların Tekillikleri, Rezidüler, Eğrisel integraller ve Uygulamaları, Açı-Korur Dönüşümler ve Uygulamaları.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

MATH291 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, erkezi Eğilim ve dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

MATH292 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Güven Aralığı, Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Varyans Analizi

MATH293 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

MATH294 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Güven Aralığı, Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Varyans Analizi

STAT211 - Elementer Statistics
Ortalama, ortanca, tepe değeri ve standard sapma gibi tanımsal istatistik göstergeleri, Olasılık Kavramı, Rastgele Olay/ Rastgele Deney, Koşullu Olasılık, İstatisksel Bağımsızlık, Rastgele değişken, Olasılık Dağılım Tablosu,, Binom Dağılımı ve Normal Dağılım

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.